torsdag 21 april 2011

Den geologiska tidsskalan

Den tidsskala som först utvecklades i England var ursprungligen en relativ tidsskala, men med tiden har man satt absoluta åldrar på gränserna mellan de olika geologiska perioderna.
Genom undersökningar av meteoriter kunde den amerikanske geokemisten Clair Patterson på 1950-talet beräkna jordens ålder till 4 550 miljoner år. Denna siffra har sedan bekräftats av andra forskare och justerats till 4 567 miljoner år.
I och med inrättandet av International Union of Geological Sciences (IUGS, den internationella unionen för geologiska vetenskaper, som den geologiska tidsskalan blev möjlig att datera på 1960-talet. Hittills har forskare arbetat med funderingar kring var och på vilka grunder gränserna mellan de olika enheterna ska definieras Dessa förfinas åldersbestämningar kontinuerligt och tidsskalan revideras allteftersom nya data tillkommer. Indelningen i eoner, eror och perioder är densamma i alla länder. När det gäller epoker och lägre enheter finns parallella skalor i olika delar av världen.

Den geologiska tidsskalan sträcker sig från jordens fram till nutiden. Den första delen, fram tills för 2500 miljoner år sedan, kallas Arkeikum. Därefter Proterozoikum, från 2500 miljoner år tills för 540 miljoner år sedan. Under Proterozoikum bildades mycket av berggrunden i Sverige, det vi i dagligt tal kallar urberget. Tillsammans brukar dessa två tidsepoker kallas Prekambrium. Livet uppkom redan under Arkeikum, men förblev outvecklat och bestod endast av enkla encelliga organismer fram till slutet av Proterozoikum. Under den efterföljande eonen, Fanerozoikum, skedde en explosionsartad utveckling av flercelliga växter och djur, först i havet och senare även på land.

Gränserna mellan åtminstone en del av dessa perioder markeras av massutdöenden av olika livsformer, exempelvis dinosauriernas utdöende vid gränsen Krita-Tertiär. Efter dessa massutdöenden tog evolutionen ny fart, och nya livsformer utvecklades.

Johansson, Å , Naturhistoriska riksmuseet. Hämtad 2011-04-14
Sundqvist, B, Nationalencyklopedin. Hämtad 2011-04-14

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar